Projekt pn. „Inwestycje w badania nad zawężonymi tolerancjami wymiarowymi wyrobów kutych” nr RPLD.01.02.01-10-0021/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Beneficjent: SCHRANER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Cel Projektu: Podstawowym celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa Schraner Polska. Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej doprowadzi w dłuższej perspektywie do podniesienia konkurencyjności firmy oraz rozwój jej potencjału innowacyjnego. Cel szczegółowy planowanego programu badań to zawężenie tolerancji wymiarowych wybranej grupy odkuwek z 0,7 mm (+0,5/-0,2) zgodnie z klasą tolerancji kucia E według PN-EN 10243 do 0,4 mm (+/-0,2).

Projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do badań nad zwiększeniem dokładności wymiarowo-geometrycznej wybranego typoszeregu odkuwek w kształcie wycinka bryły osiowo-symetrycznej, tj. maszyny współrzędnościowej, konturografu oraz wyposażenia laboratorium (zestawów komputerowych, drukarki/skanera, suwmiarek, mikrometrów, termohigrometrów). Projekt będzie obejmował również wybudowanie pomieszczenia w ramach istniejącej hali produkcyjnej w celu posadowienia maszyny współrzędnościowej oraz konturografu, które muszą być zlokalizowane w wydzielonym miejscu wolnym od zanieczyszczeń, hałasu i drgań.

W następstwie realizacji projektu zostanie również zrealizowany Plan prac B+R obejmujący 3 etapy:

Etap 1. Analiza aktualnej technologii kucia matrycowego na gorąco wybranej odkuwki w odniesieniu do możliwości zawężenia jej zakresów tolerancji wymiarowych. Potencjalne możliwości wprowadzenia zmian i usprawnień. Wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Etap 2. Określenie i wybór możliwych do zrealizowania wariantów technologii kucia matrycowego oraz ich optymalizacja w celu zmniejszenia tolerancji wymiarowych

Etap 3. Testy w warunkach przemysłowych – opracowanie przebiegu procesu technologicznego jego optymalizacja oraz wytworzenie pierwszej partii odkuwek

Prace B+R będą przeprowadzone przez Wnioskodawcę, z udziałem Politechniki Wrocławskiej jako podwykonawcy.

Całkowita wartość projektu: 1 287 436,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 437 013,20 PLN

Projekt realizowany w miejscowości Łęczyca (ul. Lotnicza 21G, 99-100 Łęczyca)