Dotacje UESCHRANER POLSKA Sp. z o.o. korzystała ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Firma zrealizowała projekt : „Wzrost konkurencyjności firmy SCHRANER POLSKA poprzez nabycie i wdrożenie wyników prac B+R", którego celem było podniesienie konkurencyjności oraz wzmocnienie potencjału innowacyjnego na rynku spółki Schraner Polska, poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji oraz wprowadzenie na rynek międzynarodowy nowej gamy produktu w postaci kutych elementów mechanizmu dźwigowego.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: „Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość". Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.

Całkowita wartość projektu: 3 104 059,21 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 750 000,00 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 750 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: Sierpień 2011- Kwiecień 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

Więcej informacji o Programie na stronie internetowej:
www.rpo.lodzkie.plProjekt pn. „Inwestycje w badania nad zawężonymi tolerancjami wymiarowymi wyrobów kutych" nr RPLD.01.02.01-10-0021/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw


Beneficjent: SCHRANER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Cel Projektu: Podstawowym celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa Schraner Polska. Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej doprowadzi w dłuższej perspektywie do podniesienia konkurencyjności firmy oraz rozwój jej potencjału innowacyjnego. Cel szczegółowy planowanego programu badań to zawężenie tolerancji wymiarowych wybranej grupy odkuwek z 0,7 mm (+0,5/-0,2) zgodnie z klasą tolerancji kucia E według PN-EN 10243 do 0,4 mm (+/-0,2).

Projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do badań nad zwiększeniem dokładności wymiarowo-geometrycznej wybranego typoszeregu odkuwek w kształcie wycinka bryły osiowo-symetrycznej, tj. maszyny współrzędnościowej, konturografu oraz wyposażenia laboratorium (zestawów komputerowych, drukarki/skanera, suwmiarek, mikrometrów, termohigrometrów). Projekt będzie obejmował również wybudowanie pomieszczenia w ramach istniejącej hali produkcyjnej w celu posadowienia maszyny współrzędnościowej oraz konturografu, które muszą być zlokalizowane w wydzielonym miejscu wolnym od zanieczyszczeń, hałasu i drgań.

W następstwie realizacji projektu zostanie również zrealizowany Plan prac B+R obejmujący 3 etapy:

Etap 1. Analiza aktualnej technologii kucia matrycowego na gorąco wybranej odkuwki w odniesieniu do możliwości zawężenia jej zakresów tolerancji wymiarowych. Potencjalne możliwości wprowadzenia zmian i usprawnień. Wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Etap 2. Określenie i wybór możliwych do zrealizowania wariantów technologii kucia matrycowego oraz ich optymalizacja w celu zmniejszenia tolerancji wymiarowych

Etap 3. Testy w warunkach przemysłowych - opracowanie przebiegu procesu technologicznego jego optymalizacja oraz wytworzenie pierwszej partii odkuwek

Prace B+R będą przeprowadzone przez Wnioskodawcę, z udziałem Politechniki Wrocławskiej jako podwykonawcy.

Całkowita wartość projektu: 1 287 436,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 437 013,20 PLN

Projekt realizowany w miejscowości Łęczyca (ul. Lotnicza 21G, 99-100 Łęczyca)SCHRANER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla SCHRANER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 112 464,00 PLN

Nr umowy: POIR.03.04.00-10-0216/20-00


Schraner Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Usprawnienie technologii kucia dokładnego elementów okuć okiennych i drzwiowych w podwyższonych temperaturach w celu poprawy jakości odkuwek i zwiększenia wydajności procesu", który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP Etap I Usługowy".

Celem projektu jest usprawnienie aktualnie realizowanej technologii kucia dokładnego elementów okuć okiennych i drzwiowych przy zapewnieniu poprawności procesu w szczególności jakości odkuwek, zwiększenia dokładności wymiarowo-kształtowej, własności mechanicznych oraz wydajności procesu wytwarzania.

Usługa badawczo-rozwojowa składa się z następujących etapów:

Etap I – Analiza obecnie realizowanej technologii

Etap II – Analiza problemów pojawiających się podczas kucia obejmująca jakość

i dokładność wymiarową odkuwek, stan eksploatacji narzędzi, wpływ zadawanych parametrów technologicznych na poprawność procesu wytwarzania w celu określenia kluczowych parametrów i miejsc/zabiegów w procesie wytwarzania,

Etap III - Badania oraz weryfikacja rozwiązań technologicznych podczas testów

w warunkach przemysłowych

Prace B+R są przeprowadzone przez Wnioskodawcę, z udziałem Politechniki Wrocławskiej jako podwykonawcy.

Całkowity koszt realizacji projektu: 344 400,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 280 000,00 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE: 238 000,00 PLN

Projekt jest realizowany w miejscowości Łęczyca (ul. Lotnicza 21G, 99-100 Łęczyca).