Niniejszej Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują przy każdej umowie sprzedaży rzeczy firmy Schraner Polska sp. z o.o.

1.Definicje:
1.1. Sprzedawca – Schraner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy, KRS 254504. Termin Sprzedawca odnosi się zarówno do umów sprzedaży, jak i dostawy lub innych umów (w tym nienazwanych) podobnego rodzaju.
1.2. Kupujący – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, dostawy lub inną umowę (w tym nienazwaną) podobnego rodzaju.
1.3. Zamówienie – pisemne lub elektroniczne (e-mail, fax, etc.) oświadczenie Kupującego wyrażające wolę zawarcia Umowy, określające istotne jej postanowienia.
1.4. Umowa – obejmuje pisemne lub elektroniczne (e-mail, fax, etc.) Zamówienie Kupującego zaakceptowane przez Sprzedawcę w potwierdzeniu Zamówienia.
1.5. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
1.6. Wada – widoczna gołym okiem lub ukryta niezgodność przedmiotu Umowy z Umową, zarówno fizyczna jak i prawna, przy czym odstępstwo ilościowe o mniej niż 5% wielkości zamówienia, nie będzie traktowane jako wada lub nienależyte wykonanie Umowy.

2. Treść stosunku umownego
2.1. OWS znajdują zastosowanie do stosunków umownych Kupującego ze Sprzedawcą polegających choćby częściowo na:
2.1.1. zobowiązaniu się Sprzedawcy do przeniesienia na Kupującego własności rzeczy i jej wydania, któremu odpowiada zobowiązanie Kupującego do odebrania rzeczy i zapłaty Sprzedawcy ceny. Sprzedaż (przeniesienie własności) nie obejmuje projektów oraz know how Sprzedawcy;
2.1.2. zobowiązaniu się Sprzedawcy do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, któremu odpowiada zobowiązanie Kupującego do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia Sprzedawcy ceny.
2.2. OWS ustępują postanowieniom umownym. Wszelkie odstępstwa od OWS obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną one sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej.
2.3. OWS znajdują zastosowanie wyłącznie w kontaktach z przedsiębiorcami oraz podmiotami publicznymi lub państwowymi.
2.4. Umowę uważa się za zawartą wyłącznie po pisemnym lub elektronicznym potwierdzeniu zamówienia Kupującego przez Sprzedawcę. Odpowiedź na zamówienie z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień wiąże Kupującego, chyba że Kupujący pisemnie lub elektroniczne wyłączył możliwość zmian lub uzupełnień albo niezwłocznie (3 dni) się im sprzeciwił.

3. Zapłata ceny
3.1. W przypadku gdy Kupujący zalega w stosunku do Sprzedawcy z zapłatą jakiejkolwiek należności z jakiegokolwiek stosunku prawnego, Sprzedawca ma prawo powstrzymać się z wykonaniem Umowy dopóki Kupujący nie zaofiaruje zaległego świadczenia lub zapłaty ceny z bieżącej Umowy, według wyboru Sprzedawcy.
3.2. Cena za narzędzia, którymi Sprzedający wykona przedmiot Umowy jest płatna z góry i stanowi warunek do przystąpienia do prac wykonawczych, chyba że strony postanowią inaczej.
3.3. Na roszczenie Sprzedawcy o zapłatę ceny Kupujący może zaliczać swoje wierzytelności tylko wtedy, gdy zostały one przez Sprzedawcę uznane, nie są sporne lub gdy zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem.
3.4. Kupującemu nie przysługuje prawo zatrzymania na podstawie spornych roszczeń.
3.5. Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego oraz doręczenia jej w formie elektronicznej.

4. Obowiązki Sprzedawcy
4.1. Jeżeli w Umowie Strony nie określiły na kim spoczywa obowiązek dostarczenia przedmiotu Umowy, przyjmuje się, że spoczywa on na Kupującym.
4.2. Korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Kupującego z chwilą przekazania rzeczy pierwszemu przewoźnikowi.
4.3. Termin lub data dostawy do miejsca przeznaczenia wiąże Sprzedawcę tylko po ich pisemnym lub elektronicznym potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
4.4. Wynikający z Umowy termin dostarczenia przedmiotu Umowy rozpoczyna bieg z dniem następującym po dniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, przedłuża się jednak o okres opóźnienia Kupującego w podjęciu czynności wynikających z obowiązku współdziałania, w szczególności uiszczenia ewentualnie umówionej zaliczki, zadatku, ceny lub udzielenia Sprzedawcy informacji koniecznych do stwierdzenia możliwości dostarczenia przedmiotu Umowy w terminie.
4.5. Jeżeli bez winy Sprzedawcy Umowa nie może być wykonana w terminie, termin uważa się za dotrzymany z chwilą zgłoszenia przez Sprzedawcę gotowości do wykonania Umowy. Termin wykonania Umowy przedłuża się o okres, w którym Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się od wykonania Umowy. Opóźnienie w odbiorze towaru uprawnia Sprzedawcę do składowania towaru na koszt i ryzyko Kupującego. Koszty składowania wynoszą 5% od wartości brutto Zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień składowania. W wypadku opóźnienia w odbiorze przekraczającego 7 dni, prawa Kupującego wynikające z rękojmi wygasają.
4.6. Zdarzenia siły wyższej – także te w czasie zwłoki Sprzedawcy – upoważniają Sprzedawcę do wydłużenia terminu wykonania Umowy (w tym opóźnienia dostawy) o czas trwania przeszkody w wykonaniu Umowy (lub dostawy).
4.7. Jeżeli wykonanie Umowy (lub dostawy) jest wskutek siły wyższej niemożliwe lub nieopłacalne, Sprzedawca jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia siły wyższej, chyba że w tym czasie przeszkoda ustała a Kupujący nadal jest zainteresowany wykonaniem Umowy. W tym wypadku roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, chyba że Sprzedawca ponosi winę za powstałą szkodę.
4.8. Za siłę wyższą uważa się także strajk, zgodny z prawem lokaut, zakaz wjazdów i wyjazdów, brak surowców oraz energii, pożar, znaczące przerwy w funkcjonowaniu zakładu oraz transportu jak również inne, niezawinione przez Sprzedawcę okoliczności, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę lub wykonanie Umowy niezależnie od tego czy mają one miejsce u Sprzedawcy, spedytorów, poddostawców lub u któregokolwiek z dalszych poddostawców.
4.9. Należyte wykonanie Umowy przez Sprzedawcę jest uwarunkowane terminowym otrzymaniem przez Sprzedawcę zaopatrzenia oraz otrzymania od Kupującego niezbędnych danych, przede wszystkim dokumentacji technicznej, w tym rysunków technicznych oraz innych wymagań Kupującego określonych w Umowie lub Zamówieniu. Sprzedawca jest uprawniony do podziału świadczenia na części bez popadania w zwłokę co do pozostałych części, jeżeli nie jest to sprzeczne z uzasadnionym interesem Kupującego, w szczególności jeżeli wykonanie w danym terminie tylko części dostawy nie spowoduje u Kupującego szkody.
4.10. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jednej z niżej wymienionych okoliczności:
4.10.1. Kupujący wstrzymał swoje płatności na stałe lub przejściowo lub jego sytuacja materialna pogorszyła się w takim stopniu, że spłata wierzytelności wynikających z niniejszej umowy będzie zagrożona.
4.10.2. Kupujący nie spełnił w terminie swojego świadczenia w całości ani nie złożył stosownego zabezpieczenia lub w inny sposób naruszył postanowienia Umowy.
4.11. W razie odstąpienia Sprzedawcy od Umowy:
4.11.1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do wypłaty Kupującemu odszkodowania bądź ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy, a roszczenia Sprzedawcy wobec Kupującego z jakiegokolwiek stosunku prawnego stają się natychmiast wymagalne.
4.11.2. Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się od wykonania własnych zobowiązań wobec Kupującego z jakiegokolwiek stosunku prawnego do momentu, gdy jego roszczenia zostaną spełnione lub Kupujący złoży stosowne zabezpieczenie.
4.11.3. Przepadają wszelkie przewidziane zniżki, rabaty i skonta.
4.11.4. Wszelkie inne przysługujące Sprzedawcy prawa pozostają nienaruszone.

5. Obowiązki i Prawa Kupującego.
5.1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przydatności przedmiotu Umowy dla przewidzianych przez Kupującego celów. Sprzedawca związany jest wyłącznie właściwościami bądź parametrami przedmiotu Umowy wyraźnie opisanymi w Umowie (zgodność towaru z Umową) oraz rysunkami technicznymi przekazanymi przez Kupującego. Ponadto Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod kątem naruszeń praw autorskich i patentów. Zgodnie z Umową będą one uważane jako wady prawne towaru.
5.1.1. Ciężar zbadania przydatności przedmiotu Umowy do potrzeb i celów Kupującego, spoczywa na Kupującym. Kupujący poprzez złożenie Zamówienia oświadcza, iż przedmiot Umowy odpowiada potrzebom i celom Kupującego i nie narusza praw osób trzecich (w tym patentów i praw autorskich) na terenie dalszej sprzedaży przedmiotu Umowy.
5.2. Niezgodność przedmiotu Umowy z Umową (Rękojmia za wady):
5.2.1. Strony ograniczają ustawowe uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi do uprawnień i zasad określonych w punktach poniżej. Niniejsze OWS regulują w pełnym i ostatecznym wymiarze odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za przedmiot Umowy i wad towaru.
5.2.2. Kupujący w terminie 7 dni od otrzymaniu przedmiotu Umowy, ma obowiązek sprawdzenia go pod kątem istnienia wad widocznych gołym okiem i ukrytych oraz wad prawnych, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na niezgodność przedmiotu Umowy z Umową
5.2.2.1. O istnieniu wad Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej, najpóźniej w ciągu kolejnych 7 dni od chwili ich wykrycia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na niezgodność przedmiotu Umowy z Umową.
5.2.2.2. Wady ukryte muszą być zgłoszone niezwłocznie w sposób określony powyżej najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wykrycia lub możliwości ich wykrycia, przy czym Kupujący ma obowiązek przeprowadzenia badania na zgodności przedmiotu Umowy z Umową w terminie 7 dni od wykonania Umowy przez Sprzedawcę pod rygorem utraty prawa do powoływania się na niezgodność przedmiotu Umowy z Umową.
5.2.3. Jeżeli Kupujący nie wykonał w terminie czynności sprawdzenia, zawiadomienia lub zbadania określonych w niniejszym pkt. przedmiot Umowy uznaje się za sprawdzony i zatwierdzony przez Kupującego.
5.2.4. W wypadku zawiadomienia o wadzie Sprzedawca jest uprawniony wymagać, aby Kupujący przesłał lub oddał do dyspozycji zakwestionowany towar celem jego sprawdzenia. W razie odmowy Kupującego traci on prawo do powoływania się na niezgodność przedmiotu Umowy z Umową.
5.2.5. W razie uzasadnionego zgłoszenia wady Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia odpowiedniej ilości przedmiotu Umowy w najkrótszym możliwym czasie. Sprzedawcy przysługuje prawo wyboru pomiędzy naprawą a wymianą o ile jest to technicznie możliwe oraz ekonomicznie uzasadnione. Wykonanie obowiązków z tyt. rękojmi uwzględnia okoliczności niezależne od Sprzedawcy jak m.in. dostawę towaru lub części od producenta, za których termin wykonania Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
5.2.5.1. Wszelkie nakłady z tym związane Sprzedawca ponosi we własnym zakresie.
5.2.5.2. Sprzedawca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z tym, że Kupujący przetransportował przedmiot Umowy w inne miejsce aniżeli miejsce przeznaczenia podane w protokole przekazania, chyba że przetransportowanie odpowiadało jego użyciu zgodnie z przeznaczeniem, znanym przy zawarciu Umowy obu stronom.
5.2.5.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę, jeżeli przedmiot Umowy został użyty przed sprawdzeniem lub zbadaniem.
5.2.6. Jeżeli wymiana lub naprawa nie nastąpi w rozsądnym terminie (pod warunkiem dostawy surowców od producenta), Kupujący może w dalszej kolejności żądać obniżenia ceny. Prawo do odstąpienia od umowy w wyniku wady zostaje wyłączone.
5.2.6.1. W każdym wypadku Kupującemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze jedynie w granicach ujemnego interesu umownego. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości Zamówienia, z którego pochodzi wadliwa rzecz.
5.2.7. Roszczenia oraz prawa wynikające z niezgodności przedmiotu Umowy z Umową przysługują Kupującemu w terminie 12 miesięcy od wykonania Umowy przez Sprzedawcę.
5.2.8. Prawa Kupującego wynikające z udzielonej przez Sprzedającego gwarancji pozostają nienaruszone. Gwarancja może zostać udzielona jedynie w formie pisemnej.
5.2.9. Obróbka mechaniczna, cieplna, galwaniczna, powierzchniowa, inne przetworzenie wyrobu / przedmiotu umowy przez Kupującego lub na jego zlecenie skutkuje wyłączeniem rękojmi za sprzedany towar.

6. Właściwości przedmiotu Umowy.
6.1. Informacje o przedmiocie Umowy, w tym pochodzące z doświadczenia i wiedzy Sprzedawcy, nie zwalniają Kupującego ze sprawdzenia przedmiotu Umowy pod kątem jego przydatności do zamierzonego przez Kupującego celu. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca wcześniej dostarczył próbki przedmiotu Umowy.
6.2. Podczas używania przedmiotu Umowy Kupujący odpowiada za przestrzeganie obowiązującego prawa, zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przetwarzanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zawodowej.

7. Odpowiedzialność kontraktowa
7.1. Przy naruszeniu przez Sprzedawcę obowiązków umownych, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do odszkodowania w granicach negatywnego interesu umownego oraz tylko w wypadku rażącego niedbalstwa, maksymalnie jednak do wysokości sumy pokrywanej przez ubezpieczenie Sprzedawcy od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenie cywilne za szkody majątkowe.
7.1.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy bądź osób, z których pomocą Sprzedawca zobowiązanie wykonuje bądź którym wykonanie zobowiązania powierza, obejmuje wyłącznie skutki działania lub zaniechania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
7.1.2. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z wykorzystania przekazanych przez Kupującego materiałów, komponentów, wskazówek, przepisów lub innych podobnych.
7.1.3. Kupujący zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z nieważności któregokolwiek postanowienia Umowy a Sprzedawca zwolnienie przyjmuje.
7.1.4. Sprzedawca nie odpowiada za roszczenia kierowane do Kupującego od osób trzecich z tytułu wadliwości sprzedanego towaru.
7.1.5. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze oraz wynikające z tytułu rękojmi w zakresie przewidzianym w OWS obowiązują od zlecenia seryjnej produkcji i zostają wyłączone na etapie prowadzonych przez Kupującego testów.

8. Pozostałe postanowienia
8.1. Poufność:
8.1.1. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich danych, wiadomości, opinii i dokumentów uzyskanych od Sprzedawcy lub jego dotyczących, w szczególności technicznego i gospodarczego know-how (informacje poufne).
8.1.2. Strony zobowiązują się do nie wykorzystywania informacji poufnych w celach innych niż dla realizacji znanego obu stronom celu Umowy.
8.2. Ochrona danych:
W zakresie koniecznym do realizacji Umowy Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania oraz zachowywania danych osobowych Kupującego w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
8.3. Prawo właściwe
Dla zobowiązań umownych ze Sprzedawcą zastosowanie znajduje prawo polskie.
8.4. Sąd właściwy
Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
8.5. Klauzula salwatoryjna
Jeżeli któreś z ustaleń niniejszych OWS lub postanowienie Umowy jest lub okaże się nieważne, nie wpływa ono na stosowanie innych postanowień. W takim wypadku Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym zastąpi nieważne postanowienie postanowieniem ważnym, które swoim gospodarczym sensem i celem będzie najbardziej zbliżone do poprzedniego.
8.6. Cesja praw i obowiązków wynikających z Umowy wymaga zgody Sprzedającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8.7. Ogólne warunki zakupów lub inne wzorce umowne Kupującego zostają wyłączone.