SCHRANER POLSKA Sp. z o.o. korzystała ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Firma zrealizowała projekt : „Wzrost konkurencyjności firmy SCHRANER POLSKA poprzez nabycie i wdrożenie wyników prac B+R”, którego celem było podniesienie konkurencyjności oraz wzmocnienie potencjału innowacyjnego na rynku spółki Schraner Polska, poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji oraz wprowadzenie na rynek międzynarodowy nowej gamy produktu w postaci kutych elementów mechanizmu dźwigowego.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: „Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość”. Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.

Całkowita wartość projektu: 3 104 059,21 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 750 000,00 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 750 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: Sierpień 2011- Kwiecień 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

Więcej informacji o Programie na stronie internetowej:
www.rpo.lodzkie.pl